COKOLWIEK POTRZEBUJESZ

Znajdziesz w #LumakiStudio

Makijaż permanentny

OD 700zł

Mikropigmentacja skóry głowy

OD 1500zł

Usługi
wizażu

OD 230zł

Depilacja laserowa

OD 100zł

Modelowanie ust

OD 750zł

Inne usługi

OD 200zł

ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Regulamin Lumaki Studio

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem Lumaki Studio”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Lumaki Studio, ul. Westerplatte 68/3, 58-100 Świdnica , zwanego dalej „Studiem”.

1. Studio świadczy Usługi tylko na umówione terminy, każdy pracownik ma indywidualny grafik.

2. Klienci Studia mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Studia, zwaną dalej „Usługą”.

3. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.

4. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

§ 2 Definicje

1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.

2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Salonu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

4. Studio – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.

5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.

6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.

7. Usługodawca – oznacza: Kamila Śliska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Lumaki Studio, pod adresem ul. Westerplatte 68/3, 58-100 Świdnica, NIP: 8842466683, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Dane kontaktowe: adres e-mail: studio@lumaki.pl, numer telefonu:724 609255.

§ 3 Klienci

1. Klientem Salonu jest osoba pełnoletnia.

2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą lub obecnością ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Studia jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.

3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.

4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.

§ 4 Świadczone usługi

1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług opublikowanym na stronie internetowej www.lumaki.pl

2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.

3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.

4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.

5. Na zabiegi Klient nie może przychodzić z dziećmi.

§ 5 Rezerwacja wizyt

1. Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty telefonicznie, stacjonarnie lub poprzez komunikatory Lumaki Studio.

2. W momencie rezerwacji Klient informowany jest o obowiązku zapoznania się z pełną listą przeciwwskazań do danej usługi dostępnej na stronie internetowej Studia www.lumaki.pl

3. Jeśli Klient stawi się w Studiu w dniu umówionej wizyty z jednym z powyższych przeciwwskazań i Zabieg nie będzie mógł być wykonany, uprawnia to Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku lub w wypadku jego braku – opłaty Kary Umownej w wysokości 200zł

4. Po dokonanej rezerwacji Klient otrzymuje systemową wiadomość sms z potwierdzeniem wizyty oraz kolejną 24h przed wizytą, z przypomnieniem o niej. Brak powyższej wiadomości nie zwalnia Klienta z obowiązku pamiętania o wizycie.

5. Celem rezerwacji wizyty, Usługodawca jest uprawniony żądać wpłaty przez Klienta Zadatku w wysokości 100zł, 200zł lub 300zł zależnie od zabiegu.

6. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie Zabiegu na mniej niż 48h przed jego rozpoczęciem, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku.

7. Studio dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Salonu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.

8. W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Klienta.

§ 6 Spóźnienia

1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Salonie Klient powinien stawić się w Salonie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.

2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Studia telefonicznie najszybciej jak to możliwe.

3. Salon dopuszcza spóźnienie Klienta do 10 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.

4. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut Salon ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz

z konsekwencjami wskazanymi w § 5 ust. 3.

5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Salonu.

§ 7 Płatności

1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.

2. Cennik Zabiegów jest dostępny w Salonie.

3. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: Płatność gotówką lub BLIKIEM na nr telefonu. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.

§ 8 Standardy pracy Studia

1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.

4. Pracownicy Studia są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.

5. Pracownicy Studia z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.

6. W przypadku niekontrolowanego zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

§ 9 Obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:

a) przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,

b) w związku z ust. 1 § 8 niniejszego Regulaminu wizyt, odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,

c) do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwwskazań

do wykonania Zabiegu oraz zaleceń pozabiegowych,

d) do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,

e) do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.

§ 10 Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.

3. Reklamacje składa się w formie pisemnej, osobiście w Studiu, za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Studia lub elektronicznie na adres mailowy: studio@lumaki.pl

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.

§ 11 Dane osobowe

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.

2. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Lumaki Studio i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Salonie.

4. Aktualny Regulamin wizyt jest wywieszony i dostępny w Studiu w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów.

5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.

6. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.

7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone

z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

8. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od 10.01.2024